Krakowskie Stowarzyszenie Sportów Wodnych  
Start arrow Uprawnienia
Monday, 30 May 2016
 
 
Menu główne
Start
Uprawnienia
Szkolenia
Rejsy Obozy
Komis - Ogłoszenia
Wiadomości
Artykuły
Galeria
Ciekawe linki
Download
Polityka Prywatności
STAT od 2.XI.2006
Czas: 18:16
Zarejestrowanych: 157
Odwiedzin: 382260

RSS

Uprawnienia
PRZEPISY 2013 DOTYCZĄCE UPRAWIANIA TURYSTYKI WODNEJ - KURSY SZKOLENIA UPRAWNIENIA PATENTY W 2013RDrukuj
Aktualne przepisy motorowodne i żeglarskie 2013  Turystyka wodna 2013 - aktualne przepisy dotyczące jej uprawiania.
  Pełna treść rozporządzenia.  Szkolenia - Kursy - Uprawnienia.


  I stało się. 9 Kwietnia 2013 roku zostało podpisane i opublikowane Rozporządzenie Ministra Sportu
  i Turystyki dotyczące Uprawiania Turystyki Wodnej. W gwoli przypomnienia do chwili
  obecnej,wstrzymane były wszystkie kursy żeglarskie i motorowodne na Patenty uprawniające
  do uprawiania turystyki żeglarskiej i motorowodnej.
  Po niebywale trudnych i czasochłonnych uzgodnieniach społecznych
  i międzyresortowych, zostało w końcu opublikowane rozporządzenie dotyczące
  interesujących nas zagadnień. Poniżej publikujemy całą treść podpisanego Rozporządzenia.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI
z dnia 9 kwietnia 2013 r.
w sprawie uprawiania turystyki wodnej

Na podstawie art. 37a ust. 15 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wymagania niezbędne do uzyskania dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień, w szczególności dotyczące
wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa, oraz odpowiadający im zakres uprawnień do prowadzenia jachtów żaglowych
albo motorowych;
2) sposób i tryb przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu
żeglarstwa, zwanego dalej „egzaminem”;
3) wzór zaświadczenia o zdaniu egzaminu;
4) wzory dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień;
5) wysokość opłat za przeprowadzenie egzaminu oraz za czynności związane z wydaniem dokumentu kwalifikacyjnego
do uprawiania turystyki wodnej.

§ 2. 1. Dokumentami kwalifikacyjnymi potwierdzającymi posiadanie uprawnień do uprawiania
  turystyki wodnej na jachtach żaglowych o długości kadłuba powyżej 7,5 m 
  lub motorowych o mocy silnika powyżej 10 kW są patenty:


1) żeglarza jachtowego;
2) jachtowego sternika morskiego;
3) kapitana jachtowego;
4) sternika motorowodnego;
5) motorowodnego sternika morskiego;
6) kapitana motorowodnego;
7) mechanika motorowodnego.§ 3. 1. Dokumentami kwalifikacyjnymi potwierdzającymi posiadanie uprawnień
 do uprawiania turystyki wodnej na jachtach motorowych o mocy silnika powyżej 10 kW do:

1) holowania narciarza wodnego lub innych obiektów pływających służących do uprawiania sportu lub rekreacji, z wyłączeniem
jachtów żaglowych i jachtów motorowych,
2) holowania statków powietrznych
– są licencje.
2. Wzory licencji określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. Osoba ubiegająca się o wydanie patentu składa do właściwego polskiego
 związku sportowego następujące dokumenty:

1) wniosek o wydanie patentu zawierający:
a) imię i nazwisko, miejsce i datę urodzenia, adres zamieszkania oraz podpis wnioskodawcy,
b) datę,
c) rodzaj patentu,
d) zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;
2) zaświadczenie o zdaniu egzaminu, którego wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia – w przypadku gdy egzamin
ten jest wymagany;
3) dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań stażowych, w szczególności pozytywne opinie z odbytych rejsów wystawione
przez kapitana jachtu, karty rejsu lub – w przypadku rejsów prowadzonych samodzielnie – inne dokumenty
potwierdzone przez armatora jachtu;
4) pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na uprawianie turystyki wodnej – w przypadku osoby małoletniej.

§ 5. 1. Patent żeglarza jachtowego uzyskuje osoba, która:
1) ukończyła 14. rok życia;
2) zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.
2. Osoba posiadająca patent żeglarza jachtowego jest uprawniona do prowadzenia jachtów żaglowych:
1) po wodach śródlądowych;
2) o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm
od brzegu, w porze dziennej.

§ 6. 1. Patent jachtowego sternika morskiego uzyskuje osoba, która:
1) ukończyła 18. rok życia;
2) odbyła co najmniej dwa rejsy po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi;
3) zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.
2. Osoba posiadająca patent jachtowego sternika morskiego jest uprawniona do prowadzenia jachtów żaglowych:
1) po wodach śródlądowych;
2) o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich.

§ 7. 1. Patent kapitana jachtowego uzyskuje osoba, która:
1) posiada patent jachtowego sternika morskiego;
2) po uzyskaniu patentu jachtowego sternika morskiego odbyła co najmniej sześć rejsów po wodach morskich w łącznym
czasie co najmniej 1200 godzin żeglugi, w tym co najmniej 400 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu o długości
kadłuba powyżej 7,5 m, oraz odbyła co najmniej jeden rejs powyżej 100 godzin żeglugi na jachcie o długości kadłuba
powyżej 20 m oraz jeden rejs powyżej 100 godzin żeglugi po wodach pływowych z zawinięciem do co najmniej dwóch
portów pływowych.


§ 8. 1. Patent sternika motorowodnego uzyskuje osoba, która:

1) ukończyła 14. rok życia;
2) zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.
2. Osoba posiadająca patent sternika motorowodnego jest uprawniona do prowadzenia jachtów motorowych:
1) po wodach śródlądowych;
2) o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm
od brzegu, w porze dziennej.
3. Osoby w wieku poniżej 16. roku życia mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach motorowych o mocy silnika
do 60 kW.

§ 9. 1. Patent motorowodnego sternika morskiego uzyskuje osoba, która:

1) ukończyła 18. rok życia;
2) odbyła co najmniej dwa rejsy po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi;
3) zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.
2. Osoba posiadająca patent motorowodnego sternika morskiego jest uprawniona do prowadzenia jachtów motorowych:
1) po wodach śródlądowych;
2) o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich.

§ 10. 1. Patent kapitana motorowodnego uzyskuje osoba, która:
1) posiada patent motorowodnego sternika morskiego;
2) po uzyskaniu patentu motorowodnego sternika morskiego odbyła co najmniej sześć rejsów po wodach morskich w łącznym
czasie co najmniej 1200 godzin żeglugi, w tym co najmniej 400 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu o długości
kadłuba powyżej 7,5 m, oraz odbyła co najmniej jeden rejs powyżej 100 godzin żeglugi na jachcie o długości
kadłuba powyżej 20 m oraz jeden rejs powyżej 100 godzin żeglugi po wodach pływowych z zawinięciem do co najmniej
dwóch portów pływowych.

2. Osoba posiadająca patent kapitana motorowodnego jest uprawniona do prowadzenia jachtów motorowych po wodach
śródlądowych i morskich.

§ 11. 1. Patent mechanika motorowodnego uzyskuje osoba, która:

1) posiada patent potwierdzający kwalifikacje do uprawiania turystyki wodnej na jachtach motorowych;
2) zaliczyła staż w wymiarze co najmniej 400 godzin żeglugi przy obsłudze siłowni o mocy co najmniej 147,2 kW, w tym
co najmniej 100 godzin żeglugi przy obsłudze siłowni o mocy większej niż 441 kW;
3) zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.
2. Osoba posiadająca patent mechanika motorowodnego jest uprawniona do pełnienia funkcji kierownika maszyn na
jachtach motorowych.

§ 12. 1. Licencję do holowania narciarza wodnego lub innych obiektów pływających
 
  służących do uprawiania sportu lub rekreacji, z wyłączeniem jachtów żaglowych i jachtów motorowych, 
  lub licencję do holowania statków powietrznych uzyskuje osoba, która:
1) ukończyła 18. rok życia;
2) posiada co najmniej patent sternika motorowodnego;
3) zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.....

   Powyżej przedstawiliśmy naszym zdaniem najważniejszą część ustawy,
   dla zainteresowanych, w linku poniżej przedstawiamy Pełną treść rozporządzenia.

        Pełna Treść Ustawy o Uprawianiu Turystyki Wodnej 

   Życzymy miłej lektury :-)
Logowanie
login

hasło

Zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasło
Nie masz konta? Załóż je sobie
Stały tekst
Stały tekst lub kod HTML np. bannerka Będziemy tu zamieszczać np. Twój banerek reklamowy. Jeżeli jesteś zainteresowany - odezwij się do nas.
 
Top! Top!
statystyka